Rodzaje kamer samochodowych

Grudzień 24, 2018 . In Inne . by . 0 Comments

Rodzaje kamer samochodowych

Kamery samo­cho­dowe reje­strują obraz a cza­sami też i dźwięk, tym samym doku­men­tu­jąc wydarzenia na dro­dze. Mate­riał taki pozwala na przy­kład wyjaśnić sporną sytu­ację, dla­tego ważna jest jakość zapi­sa­nego obrazu, a także kąt widze­nia. Różne są rodzaje kamer samochodowych – z ekrenem, bez ekranu, hybrydowe lub tylnie. Tylna kamera uru­cha­mia się w momen­cie cofania. Są wyprodukowane w wer­sji bezprze­wo­do­wej, jak i prze­wo­do­wej. Dodatkowo kupu­jąc wide­ore­je­stra­tor, powinno się zwrócić uwagę na rodzaj nośnika pamięci, pojem­ność akumulatora. Również na to, aby urzą­dze­nie miało dobrą sta­bi­li­za­cję obrazu.

Rodzaje kamer samo­cho­do­wych

Kamery samochodowe bez ekranu

Obecne już na rynku, cho­ciaż jeszcze mało popularne są wide­ore­je­stra­tory bez ekranu. Może się to wydawać nie­co­dzienne. Jed­nak okazuje się, że wyświe­tlacz nie jest wyma­gany w takich urzą­dze­niach. Z łatwością można podpiąć do niego smartfon z darmową aplikacją lub obejrzeć nagranie na komputerze po ściągnięciu filmu z pamięci. Kamery samo­cho­dowe bez ekranu mają wiele zaawan­so­wa­nych funk­cji, na przykład GPS z bazą fotoradarów, tryb par­kin­gowy lub trzyosiowy czujnik wstrząsów G-Sensor.

Cechy:

Wideoreje­stra­to­ry bez ekranu są tańsze, lżejsze i łatwiejsze w obsłudze. Urzą­dze­nie działa zaraz po umocowniu na miejsu i wci­śnięciu przy­cisku nagrywa­nia. Mniejsze jego roz­miary są zaletą dla wielu kierowców, ponieważ nie zasłonia widoczności na drodze. Kamera bez ekranu jest dyskretna, może łatwo zostać schowana za lusterkiem i przeoczona przez ewentualnych złodziei, osoby wymuszające odszkodowania czy chuliganów. Dłuż­szej też dzia­ła na jednym ładowaniu akumulatora. Wady wydają się dość oczy­wi­ste. Nieco trud­niej zmie­nić usta­wie­nia urzą­dze­nia, chociaż nie robimy tego zbyt często. Ponadto nie mamy ewen­tu­alnego pod­glądu nagra­nia, co może być przy­datne np. przy nie­słusz­nym zatrzy­ma­niu przez policję.

Kamery samochodowe z odchy­la­nym ekra­nem

Dostępne są rów­nież wide­ore­je­stra­tory, które mają odchy­lany ekran. Zupeł­nie jak w zaawan­so­wa­nych apa­ra­tach foto­gra­ficz­nych. Jed­nak niewiele mają one wspól­nego z lustrzan­kami. Najczęściej taką kon­struk­cję mają naj­tań­sze modele, cho­ciaż nie zawsze.

Cechy:

Urzą­dzenie to posiada ekran, a co za tym idzie moż­li­wość obej­rze­nia nagranego filmu Prościej jest w niej zmie­nić usta­wie­nia. Kamera jest sporych roz­miarów, co skutkuje zasłonięciem pole widze­nia kie­rowcy pojazdu. Modele te mają mniej staranną  budowę, przez co są bar­dziej nara­żone na ewentualne uszko­dze­nia. Wyświe­tlacz zużywa dużo energii. Dlatego też sprzęt o zasilaniu akumulatorowym będzie kró­cej dzia­łał na jed­nym łado­wa­niu.

Kamery samochodowe z wbu­do­wa­nym ekra­nem

Naj­czę­ściej spo­ty­kany typ wide­ore­je­stra­torów na rynku. Uznać za rozwiązanie kompromisowe, ponie­waż łączą najlep­sze cechy modeli kamer bez wyświetlacza z tymi z odchy­la­nymi ekra­nami.

Cechy:

Do zalet można uwzględnić ekran. Pozwala on na pod­gląd zarejestrowanego mate­riału i łatwą modyfikację usta­wień urzą­dze­nia. W związku z tym konstrukcja jest bardziej ścisła niż w mode­lach z odchylanym wyświe­tlaczem. Ewen­tu­alne ryzyko uszko­dze­nia jest sporo mniejsze. Nie są aż tak dużych roz­miarów. Niestety w tej kamerze ekran jest nieruchomy co ogranicza widoczność.

Kamery samochodowe w lusterku wstecz­nym

Kamera umiesz­czona w lusterku wstecz­nym jest to coraz częściej używane rozwiązanie. Jest bardzo wygodne. Coraz więcej pro­du­cen­tów decyduje się na doda­nie tego modelu kamery samochodowej do swo­jej oferty.

Cechy:

Kamerka usytuowana w lusterku wstecz­nym jest wyznacznikiem wygody dla kierowcy. Mon­towany na stałe, więc pozostaje za pierw­szym montażem, postarać się, aby pozbyć się, cho­ciażby kabla zasi­la­ją­cego, który często przeszkadza w trak­cie jazdy. Kamera nie zasłania drogi, gdyż umiejscowiona jest w miej­scu, gdzie i tak znajdowało lusterko. Więk­szość osób tak naprawdę nie zauważy, że to wide­ore­je­stra­tor, a nie zwy­kłe lusterko.

Kamery samochodowe z dwiema kame­rami

Dwie kamery pozwalają na jed­no­cze­sne reje­stro­wa­nie obrazu z przodu i z tyłu pojazdu. Jest to bardzo ważne w sytu­acji, gdy doj­dzie do wypadku lub kolizji. Takie zestawy są jednak droższe. Dodatkowo pierwszy mon­taż jest bardziej pro­ble­ma­tyczny, ponieważ obie kamery muszą być ze sobą połą­czone. Co za tym idzie, trzeba przeciągnąć prze­wód wzdłuż całej dłu­gości pojazdu.

Z drugiej strony, tylnia kamera potrafi wychwycić wiele sytuacji drogowych, które dzieją się za samochodem. Eliminuje martwy punkt, nagra nieprzepisową jazdę “na zderzaku” czy ryzykowne próby wyprzedzania. Wideorejestrator zamontowany na przedniej szybie nie poradzi sobie z takimi zadaniami.

Hybrydy

Innymi słowy, kon­struk­cje typu „tablet z wbu­do­wa­nym wideorejestra­to­rem oraz dedy­ko­waną apli­ka­cją”. Jednak szybko zaprzestano tego pomysłu. Nie sprawdzały się one w roli tabletów ani kamer samo­cho­dowych, a przy tym sporo kosz­to­wały. Nie bez powodu mówi się, że jak coś jest do wszyst­kiego, to nie nadaje się do niczego. Poza tym, same nawi­ga­cje, w dobie smart­fo­nów, coraz bar­dziej tracą na zna­cze­niu. Tą rolę przejmują też specjalne urządzenia łączące zalety nawigacji, bazy fotoradarów i komunikatora drogowego jak Yanosik.

 

Ile promili po 1 piwie?

Listopad 25, 2018 . In Strefa wiedzy . by . 0 Comments

Ile promili po 1 piwie?

Jazda po wypiciu alkoholu nigdy nie jest bezpieczna. Niektórzy kierowcy zastanawiają się, ile promili po 1 piwie mają w wydychanym powietrzu i czy mogą wtedy usiąść za kierownicą. Oczywiście wskazania wirtualnego alkomatu nie powinny być jedyną wytyczną, bo każdy reaguje inaczej na tę samą dawkę alkoholu.

Ile promili można mieć we krwi, żeby prowadzić samochód?

Jeśli chcemy prowadzić po wypiciu wódki, piwa lub wina, alkomat nie powinien wykazywać więcej niż 0,2 promila. Zgodnie z popularną opinią można kierować samochodem po jednym piwie. To nie do końca prawda. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: jedno piwo – ile promili? Wszystko zależy od pijącego, jego płci i masy ciała. Mężczyzna może przekroczyć dopuszczalną dawkę po dwóch piwach – kobieta już po jednym. Poza tym nawet minimalna dawka alkoholu wydłuża czas reakcji kierowcy i utrudnia koncentrację.

Polskie przepisy pozwalają prowadzić samochód przy wykazaniu do 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik od 0,2 do 0,5 promila to już wykroczenie. Można za to dostać mandat od 50 do 5000 złotych, 10 punktów karnych i zakaz prowadzenia samochodu nawet na 3 lata. Tymczasem poziom 0,2 promila bardzo łatwo przekroczyć.

Ile promili ma jedno piwo?

Jak już wspomniano, nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba by raczej sprawdzić, ile promili po 1 piwie będzie w powietrzu wydychanym przez konkretną osobę. A to zależy nie tylko od jej cech fizycznych, ale też od czasu, jaki upłynął od wypicia alkoholu do momentu pomiaru czy od tego, co i ile zjedliśmy pijąc piwo albo wódkę. Dlatego nie możemy także ustalić raz na zawsze naszej własnej normy i siadać na miejscu kierowcy, bo “wypiliśmy dosłownie łyk”. Jeśli musimy prowadzić samochód po spożyciu alkoholu, lepiej sprawdzić promile przy pomocy alkomatu.

Alkomat wirtualny a inne alkomaty.

Na wielu stronach internetowych, na przykład informujących o przepisach związanych z jazdą po alkoholu lub oferujących urządzenia do pomiaru, można znaleźć kalkulatory nazywane alkomatami wirtualnymi. Trzeba do nich wpisać swój wiek, wzrost i wagę, a oprócz tego podać płeć, ilość i rodzaj spożytego alkoholu oraz godzinę, o której go wypiliśmy. Wirtualny alkomat pokaże przewidywany czas spalania alkoholu, to znaczy określi, po jakim czasie od wypicia lampki wina będziemy znów trzeźwi.

Zaletą wirtualnego alkomatu jest jego dostępność. Wystarczy smartfon lub tablet i już możemy uzyskać interesujące nas dane. Jednak łatwo stwierdzić, że badanie przeprowadzone w ten sposób nie będzie zbyt precyzyjne. Tradycyjne alkomaty dokonują pomiaru oparów alkoholu w czasie rzeczywistym – alkomat wirtualny nie ma dostępu do składu chemicznego wydychanego powietrza, nie potrafi zatem zbadać reakcji alkoholu z organizmem żywego człowieka.

Alkomat wirtualny – czy warto z niego korzystać?

Nie warto w ogóle zadawać pytania “ile promili ma jedno piwo”, a wirtualnego alkomatu można używać wyłącznie dla zabawy. Na przykład, jeśli ktoś ma własny alkomat, porównanie wyników z wynikami online da wyobrażenie o jakości pomiaru. Lepiej jednak nie siadać za kierownicą przed skorzystaniem z wiarygodnego urządzenia. Prowadząc po spożyciu alkoholu, narażamy siebie i innych na ogromne niebezpieczeństwo.

Dlatego szukając alkomatu, nie powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie ceny. Ani darmowy alkomat wirtualny, ani najtańsze urządzenie z niepewnego źródła nie podadzą rzetelnych wyników. Tymczasem zależy od nich nie tylko nasze zdrowie i życie. Jeśli troszczymy się o nie, zainwestujmy w profesjonalny alkomat. Inne niestety działają tak jak obiegowa opinia “po jednym piwie można prowadzić”.

WIRTUALNY ALKOMAT ONLINE
sprawdź ile prawdopodobnie będziesz trzeźwiał po imprezie
a potem przebadaj się prawdziwym alkomatem
jak dbać o alkomat - alkomaty

Stan trzeźwości możemy zmierzyć na posterunku policji, ale czasami nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Wtedy z pomocą może przyjść  alkomat „domowego użytku”. Okazuje się, że produkt dobrej jakości nie musi być drogi. W poniższym teście przedstawiamy poręczne alkomaty do 250 zł. Tanie alkomaty także mogą dobrze spełniać swoją funkcję i znacznie wspomóc nasze bezpieczeństwo na drodze czy w pracy. Oczywiście mowa tu o urządzeniach, które posiadają czułe sensory i dostarczają precyzyjnych wskazań. Pamiętajmy, że alkomaty dostępne w popularnych sieciach handlowych, zwykle się nie są rzetelne.

W testach uwzględniono głównie dokładność pomiaru (BAC dla 0,5‰ w 25°C), precyzję wskazań, zakres pomiaru i okres kalibracji. Pod uwagę wzięliśmy też rodzaj wyświetlacza czy sposób zasilania i związane z nim wskaźniki.

Alkomat EVO

Przyjrzeliśmy się uważnie temu alkomatowi. Jest to łatwy w obsłudze, a zarazem dokładny model w klasie alkomatów do 250 zł. Dużą precyzję zapewnia czujnik elektrochemiczny. Dokładność pomiaru to 0,06‰, precyzja wskazań utrzymuje się na poziomie 2 miejsc po przecinku. Zakres pomiaru jest nieco mniejszy niż w przypadku pozostałych badanych modeli (3‰).

Alkomat nie zapamiętuje poprzednich pomiarów, ale posiada praktyczną funkcję podświetlania wyniku pomiaru na czerwono od progu trzeźwości (0,2‰) począwszy. Urządzenie wydaje też wtedy sygnał dźwiękowy. Pomiary są łatwe do odczytania dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD.

Licznik pomiarów ułatwia terminowe przeprowadzanie kalibracji. Zalecana jest ona co 6 miesięcy (wymagana co 500 pomiarów/12 miesięcy). Alkomat EVO zasilany jest baterią AAA 1,5 V  (1 szt. – pozostałe testowane modele 2 szt.). Posiada tylko wskaźnik rozładowania baterii, czyli ikonę na wyświetlaczu (nie podaje aktualnego stanu naładowania). Model dostępny jest w następujących kolorach: szarym, srebrnym i niebieskim.

Alkomat PRO X-3

Także te urządzenia to alkomat do 250 zł. Ten produkt zaopatrzony jest w czujnik PRO X, który cechuje się bardzo dużą dokładnością. Precyzja jego wskazań wynosi 0,001 ‰, zaś dokładność pomiaru to 0,06 ‰. Ma on także szeroki zakres wskazań pomiarowych, rzędu 4 ‰. Możliwe to jest dzięki zastosowaniu w urządzeniu czułych sensorów elektrochemicznych – zapewniają one i precyzję, i dużą powtarzalność pomiarów. Warto podkreślić, że w tym alkomacie użyto zaawansowanego oprogramowania. Pozwala ono na zachowanie w pamięci urządzenia ostatniego pomiaru oraz na stosunkowo szybkie przeanalizowanie kolejnej próbki powietrza. Kalibracja alkomatu PRO X-3 powinna odbywać się co 9 miesięcy (wymagana częstotliwość kalibracji to co 500 pomiarów/12 miesięcy). Dużą zaletą jest fakt, że urządzenie wyświetla ilość testów wykonanych od poprzedniej kalibracji.

Do zasilania alkomatu PRO X-3 wykorzystywane są 2 powszechnie dostępne baterie AAA 1,5 V. Urządzenie wskaże nam poziom naładowania baterii oraz zasygnalizuje jej wyczerpanie (specjalna ikona na białym wyświetlaczu LCD). Dostępna wersja kolorystyczna to granat.

Alkomat GTX

To kolejny alkomat posiadający sensor elektrochemiczny. Przez to urządzenie jest czułe i daje rzetelne pomiary. Dokładność pomiaru tego modelu to 0,06‰, z kolei precyzja wskazań to 0,01‰. Zakres pomiaru wynosi od 0 do 4‰.

Alkomat posiada duży, biały wyświetlacz LCD. Przy wykrytym stężeniu alkoholu od 0,5‰ tester emituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, zapala się też dioda LED.

Alkomat GTX Spectrum wyposażony jest w licznik pomiarów. Po 500 pomiarach/ 12 miesiącach urządzenie musi być skalibrowane, jednak zaleca się to robić co 6 miesięcy. Tester nie zapisuje historii wskazań (wyniki pomiarów).

Zasilanie to baterie AAA (2 szt.), wyczerpanie baterii jest sygnalizowane za pomocą diody LED. Dostępne są czarne alkomaty.

Alkomat GTX Spectrum

To wygodny alkomat osobisty. On również zaopatrzony jest w czujnik elektrochemiczny, co sprawia, że jego wskazania są wiarygodne. Zapewnia dużą precyzję pomiaru (0,06‰), precyzja jego wskazań to 0,01‰. Zakres pomiaru sięga 4‰.

Urządzenie jest gotowe do użytku w standardowym czasie (10-15 sek). Gdy badanie wykaże 0,5‰ lub więcej, emitowane jest ostrzeżenie (dioda, dźwięk). Alkomat nie umożliwia jednak zapisywania wyników testów.

Kalibracji winno się dokonywać co 9 miesięcy (obowiązkowo co 500 pomiarów/12 miesięcy). Źródło zasilania stanowią 2 baterie AAA. Nie ma możliwości kontrolowania stanu naładowania baterii, ale urządzenie informuje o jej wyczerpaniu (dioda LED). Alkomat dostępny jest w kolorze czarnym.

Tanie alkomaty do 250 zł

Najbardziej precyzyjnych wskazań możemy oczekiwać używając modelu PRO X-3. Będzie też najlepszym wyborem dla osób chcących porównywać wyniki testów. Urządzenie pozwala też na kalibrację co 9 miesięcy.

Alkomat GTX Spectrum także pozwala na rzadszą kalibrację. Posiada również trójpozycyjny wyświetlacz LED w kolorze czerwonym, który stanowi ciekawą alternatywę dla standardowej bieli.

Z kolei model EVO to dobra propozycja dla tych, którzy szukają urządzenia o ekonomicznym zasilaniu (1 bateria AAA) i komfortowym, podświetlanym wyświetlaczu. Także ten alkomat jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych. Niemniej ma on węższy zakres pomiarowy niż jego poprzednicy.

Kiedy pomiar alkomatem jest dowodem w sądzie

Istnieje wiele dostępnych modeli alkomatów. Różnią się rozmiarami, rodzajem sensorów, żywotnością, posiadaniem dodatkowych funkcji. Jednak czy wszystkie są tak samo skuteczne? Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze pomiar alkomatem jest dowodem w sądzie. Aby stanowić wiarygodny dowód podczas rozprawy sądowej musimy zostać przebadani alkomatem dowodowym.

Kontrola policyjna a alkomat dowodowy

Dlaczego precyzja pomiaru i możliwość powołania się nań w sadzie jest tak istotna? Otóż dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,2‰. Gdy norma ta zostanie przekroczona, mówić już możemy o wykroczeniu (0,2-0,5‰). Takie wskazanie alkomatu podczas kontroli policyjnej narazić nas może na areszt, grzywnę czy tymczasową utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów. Z kolei powyżej 0,5‰ mamy do czynienia z przestępstwem. W takim przypadku liczyć się musimy z ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności (nawet do 3 lat), wysoką grzywną oraz długotrwałą utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wobec tego każdy błąd pomiaru nieść może za sobą niebagatelne konsekwencje.

Kiedy pomiar alkomatem jest dowodem w sądzie

W trakcie procesów najczęściej podważane są właśnie wskazania alkomatu. Alkomaty policyjne, przesiewowe, uznawane są za nie dość dokładne. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji opracowano szczegółowe normy. Alkomaty dowodowe odpowiednio wzorcowane można traktować jako dowód w sądzie.

Podstawą uznania alkomatu za dowodowy jest spełnianie norm, wzorcowanie oraz okresowa kalibracja. Jedną z kluczowych instytucji zajmujących się tworzeniem rekomendacji oraz opracowywaniem obowiązujących norm jest Międzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (MHF International Road Safety Test Lab). Należy być świadomym, że wyłącznie wybranie alkomatu z atestem stanowi gwarancję jakości i rzetelności dokonywanych przezeń pomiarów.

Kalibracja alkomatu dowodowego

Nie wystarczy posiadać alkomatu dowodowego. Trzeba go regularnie serwisować. Kalibracja alkomatu dowodowego jest niezbędna, gdyż wykorzystywane w urządzeniach sensory są delikatne i w związku tym mogą się rozregulowywać. Kalibracja w zależności od rodzaju sensorów i częstotliwości korzystania powinna być przeprowadzana co maksymalnie 6-12 miesięcy. Wzorcowanie pozwala sprawdzić poprawność funkcjonowania urządzenia w odniesieniu do wcześniej wyznaczonego wzorca – próbki powietrza o ściśle ustalonych parametrach takich, jak stężenie alkoholu czy temperatura. Regularna kalibracja alkomatu dowodowego pozwala na posiadanie sprawnie działającego urządzenia, którego wskazania nie będą budziły wątpliwości.

Alkomat dowodowy ALP 1

Wśród wielu dostępnych na rynku alkomatów profesjonalnych proponujemy alkomat dowodowy ALP1. Model ten charakteryzuje się dużą czułością sensorów oraz ich długą żywotnością. Sprawdzi się on zatem dobrze w warunkach wymagających znacznej eksploatacji urządzenia. Istotną zaletą alkomatu dowodowego ALP1 jest możliwość zapisu danych oraz ich łatwego skopiowania na kartę pamięci. Warto podkreślić, że model ten jako jeden z pierwszych zdobył atest zgodności z EN15964 – europejską normą wyznaczoną przez wyżej wspomnianą IRSTL. Dzięki temu urządzenie bez przeszkód może być wykorzystywane m.in. przez służby mundurowe.

Pamiętajmy, że jeśli kupowany przez nas alkomat służyć ma nie tylko do użytku prywatnego, winien on mieć wyżej wymienione cechy, które pozwolą zaklasyfikować go jako urządzenie nadające się na alkomat dowodowy. Ważne jest jednak nie tylko samo urządzenie, ale i odpowiedni sposób jego konserwacji. Korzystając z certyfikowanych alkomatów i regularnie dokonując kalibracji możemy bez obaw powoływać się na ich wskazania, także na sali sądowej.

Yanosik GTS w aucie

Sierpień 24, 2018 . In Strefa wiedzy . by . 0 Comments

Co to jest Yanosik?

Ta nowatorska aplikacja stworzona została z myślą o kierowcach. Ostrzega o zagrożeniach, pozwala informować innych o zdarzeniach drogowych, pomaga uniknąć korków. Dobrze sprawdzi się także jako zwykła nawigacja. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej co to jest Yanosik.

Yanosik dla kierowców

Yanosik ma kilka wersji urządzenia – od podstawowego Yanosik GT poprzez rozszerzoną GTR i GTS aż po PRO. Pozwala na odbieranie komunikatów, jak i samodzielne zgłaszanie wydarzeń. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, by powiadomić innych kierowców o zaistniałym zdarzeniu. Można zatem uzyskać informacje o:

 • fotoradarach,
 • kontrolach prędkości,
 • nieoznakowanych pojazdach policji,
 • zagrożeniach – wypadkach, zatrzymanych pojazdach, pracach drogowych i innych zagrożeniach,
 • inspekcjach ruchu drogowego, czyli popularnych “krokodylach”.

Za poprawnie dodane i zweryfikowane przez innych użytkowników zdarzenia, możemy otrzymać podziękowania w formie popularnych like’ów. Na osobistym profilu Yanosik24 można zbierać doświadczenie za ilość przejechanych kilometrów i styl jazdy.

System ułatwia też płynne poruszanie się po drogach. Na podstawie danych z satelity bazujących na analizie prędkości ruchu, Yanosik wskazuje, gdzie w danym momencie tworzą się korki. Już w momencie planowania podróży możemy zatem wybrać inną trasę i szybciej dotrzeć do celu. Aplikacja posiada też funkcję tradycyjnej nawigacji, pomocna będzie zatem w nieznanym terenie. Możliwe jest wybranie najszybszej trasy lub np. ominięcie dróg, gdzie pobierane są opłaty.

Niewątpliwą zaletą Yanosika dla kierowców jest duża przejrzystość oraz intuicyjna obsługa. Bardzo istotne jest także, iż aktualizacje dokonywane są w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bieżące monitorowanie stanu interesujących nas dróg.

Jeśli chodzi o niedogodności, to warto zwrócić uwagę, że system wymaga aktualizacji transmisji danych co 12 m-cy (nie dotyczy GTS).

Yanosik Parking

Yanosik dla firm

Aplikacja dostępna jest także w wersji dla przedsiębiorstw, szczególnie sprawdzi się w logistyce czy transporcie. Działa na zasadzie e-usługi (wykupienie pakietu dającego dostęp do panelu administracyjnego). Yanosik dla firm umożliwia sprawne monitorowanie pracowników na mapie wraz z zapisywaniem tras i tworzeniem statystyk, pozwala też na stworzenie bazy danych klientów. Dzięki temu można optymalizować trasy, oszczędzając koszty paliwa i eksploatacji floty. Aplikacja daje też możliwość zapisywania GEOnotatek czy wprowadzenia subkont z poszczególnymi pracownikami. Z kolei pracownicy zyskają opcje dostępne jak przy standardowej wersji aplikacji, dodatkową funkcją jest ułatwienie raportowania wykonanych prac (tekst/zdjęcia).

Yanosik GTR ekran kontrola Yanosik GTR ekran eko

Yanosik GTR, GTS czy GT, a może PRO?

Producent dostarcza kilka wersji Yanosika, możliwe jest więc wybranie takiej, która najlepiej dostosowana będzie do naszych potrzeb czy rozszerzenie jej o produkty z serii:

Yanosik GT – to podstawowa wersja urządzenia. Dzięki systemowi GPS informuje o aktualnej prędkości oraz zapewnia dostęp do danych dotyczących sytuacji na drodze.. Urządzenie zasilane jest złączem micro USB, ma też adapter do gniazdka zapalniczki samochodowej. Łatwość i niezawodność obsługi zapewniają fizyczne, podświetlane klawisze.

Yanosik GTR – pozwala uzyskać dostęp do aktualnych statystyk on-line, monitoruje zgodność jazdy z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Ma funkcję GPS i informuje o dostępnych strefach parkingowych. Łatwość i niezawodność obsługi zapewniają fizyczne, podświetlane klawisze; system dostępny także w wersji na motocykl (bez kłopotu można używać w rękawiczkach, interfejs dostosowany dla kierowców jednośladów). Docenią go zwolennicy ekojazdy, pomoże bowiem ograniczyć zużycie paliwa.

Yanosik GTS – ma te same parametry ja komunikator GTR. Dodatkowo w wyposażeniu znajduje się magnetyczny uchwyt do montażu na kratce wentylacyjnej oraz posiada opłaconą dożywotnio transmisję danych.

Yanosik PRO – poza podstawowymi funkcjami, tj. antyradarem, nawigacją i SmartTraffic (wykrywanie korków), posiada ruchomą kamerę. Możliwe jest podłączenie dodatkowej kamery, pomocnej np. podczas parkowania. Urządzenie posiada system Auto Crash Recorder, który udokumentuje moment nagłego hamowania czy zderzenia – nieoceniony w sytuacjach, gdy potrzebny będzie dowód dla zaistniałego incydentu. Ponadto daje dostęp do „mobilnego parkingu” – informacji o dostępności miejsc parkingowych, urządzenie pozwala też na automatyczne uiszczenie opłaty za parking.

Yanosik HOLDER – magnetyczny uchwyt dostosowany do mocowania urządzenia, jak i telefonu.

Jak odwołać mandat z Yanosikiem

Dzięki Yanosikowi jeździmy bezpieczniej i unikamy mandatów. Jednak czasem sprzęt pomiarowy policji może być przestarzały lub jesteśmy na granicy przepisów. I tu również pojawia się ułatwienie ze strony producenta. Wchodząc pod adres //odwolaniemandatu.yanosik.pl możemy automatycznie wygenerować odwołania od mandatu. Z Yanosikiem po kolei przejdziemy przez poszczególne etapy tworzenia odwołania, bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. System ułatwi nam wybranie stosownych opcji, w razie potrzeby możemy też skorzystać z dodatkowych wyjaśnień w zakładce FAQ.

 

Podsumowując, bez wątpienia aplikacja jest użyteczna dla kierowców i może stanowić niemałe ułatwienie w podróży. Liczba użytkowników stale rośnie (według producenta obecnie to ok. 1,5 mln użytkowników/mc); niewykluczone zatem, że niedługo Yanosik będzie konkurencją np. dla CB radia.

wirtualny alkomat online jak działa dlaczego kłamie

Szalona impreza zakrapiana alkoholem. I poranek następnego dnia. Po doprowadzeniu się do stanu używalności, śniadaniu, kawie i nawodnieniu objawy ewentualnego kaca szybko mijają. Ale czy jestem już na tyle trzeźwy, aby wsiąść za kierownicę? Wielu Polaków sięga po komputer i wyszukuje wirtualny alkomat czy alkomat online. Ale czy można wierzyć takiemu internetowemu kalkulatorowi trzeźwości?

Wirtualny alkomat, czyli kalkulator alkoholu

Wszystkie internetowe alkomaty to nic innego jak matematyczny algorytm ubrany w ładną grafikę na stronie internetowej. Każdy z nich może brać pod uwagę inne parametry, niektóre pomijać. Przy teście kilku wirtualnych alkomatów okaże się, że otrzymamy kilka różnych wyników! Dla osób, które wierzą bezwzględnie w takie przeliczniki promili jedyna dobra wiadomość jest taka, że twórcy celowo zawyżają ostateczne rezultaty. Nic nie zastąpi prawdziwego alkomatu osobistego z czułym sensorem. Dmuchanie na ekran też nie pomoże 🙂

Dlaczego internetowy alkomat nie jest dokładny?

Każdy człowiek jest inny. Możemy mieć podobne warunki fizyczne, płeć i pić tą samą ilość alkoholu w tym samym czasie, ale różni nas tempo metabolizmu czy inne uwarunkowania zewnętrzne. Dlatego alkomaty online uśredniają parametry i nigdy nie pokażą spersonalizowanych promili. Przyjrzyjmy się kilku najważniejszym czynnikom uwzględnianym w kalkultorach alkoholu.

Płeć

Mężczyźni lepiej znoszą alkohol niż kobiety. Wynika to z różnicy wagi, ale też zawartości płynów w organiźmie. U mężczyzn alkohol jest bardziej “rozcieńczony”. Drugi ważny powód to mniejsza zawartość enzymu ADH w żołądku kobiet. Enzym ten, dehydrogenaza alkoholowa, odpowiada za rozkład alkoholu. Im go mniej, tym mniej przetworzony alkohol dostaje się do krwioobiegu.

Z drugiej strony panie szybciej trawią alkohol. Tym razem odpowiada za to większa wydolność wątroby w stosunku do wagi ciała.

Wirtualne alkomaty biorą pod uwagę zwykle ten pierwszy czynnik porównując masę ciała do współczynnika ilość krwi w organiźmie. Na tej podstawie jest generowane początkowe stężenie alkoholu we krwi, przeliczane dalej na promile.

Wiek

Najlepsze lata na alkohol to nie bez powodu czasy studenckie. Nasze ciało jest już w pełni rozwinięte i osiąga szczyt swoich fizycznych możliwości. Im człowiek starszy, tym gorzej toleruje alkohol. Nie ma się więc co dziwić seniorom, którzy zadowalają się lampką wina przez cały wieczór.

Waga i wzrost, czyli BMI

Im większa waga, tym więcej wody w organiźmie. Tym samym osoby cięższe lepiej znoszą działanie alkoholu. Niektóre wirtualne alkomaty posiłlkują się BMI zamiast samą wagą. Wady takiego rozwiązania? BMI od dawna uważany jest za wskaźnik poglądowy. Osoba otyła będzie miała taki sam wynik jak osoba szczupła, ale regularnie trenująca. Na pewno sportowiec ma lepszą przemianę materii i szybciej spali alkohol niż “kanapowiec”, ale wciaż jest to bardzo indywidualna sprawa.

Ilość i woltaż alkoholu

“Alkoholi się nie miesza” mawia ludowe porzekadło. I jest w tym ziarno prawdy. Szczególnie zabójcze połączenia to: wódka z piwem lub szampanem, piwo z drinkami, winem lub szampanem. Wirtualny alkomat przelicza ilość napojów wyskokowych i ich woltaż na czysty alkohol. Nie uwzględnia faktu występowania CO2 w słabszych trunkach , który przyspiesza wchłanianie alkoholu z tych mocniejszych.

Czas od rozpoczęcia i zakończenia picia

Większość internetowych alkomatów wymaga podania godziny rozpoczęcia picia jako punktu startowego. Niektóre dodatkowo proszą o godzinę zakończenia i rozkładają ilość wypitego alkoholu równo na całą imprezę. W rzeczywistości spożycie wygląda inaczej. Niektórzy sączą drinki czy piwo przez jakiś czas, inni wolą wypić shota na raz, ale zachować między nimi większy odstęp czasowy. A jak to ze średnimi bywa, nie można im do końca wierzyć.

Wypełnienie żołądka

Picie na pusty żołądek nie kończy się dobrze. Istnieją wprawdzie miejskie legendy o piciu szklanki oliwy czy zjedzeniu miski śledzi w oleju przed piciem jako spowalniaczu trawienia. Jednak różnica między płynnym tłuszczem, a solidnym obiadem jest żadna. Alkohol przemieszany z jedzeniem wolniej się wchłania, ale też powoduje odsunięcie w czasie odczuwania skutków picia. Może to skutkować przyjęciem większej niż zamierzana ilości trunków.

Wirtualny alkomat nie uwzględnia

 • rasy człowieka – nie od dziś wiadomo, że Azjaci mają “słabą głowę”. Nie jest za to odpowiedzialny oczywiście kolor skóry, ale zestaw genów, które odpowiadają za trawienie alkoholu.
 • przebytych chorób, zażywanych leków
 • klimatu, temperatury
 • pór roku
 • tempa metabozlimu – innego chociażby u sportowców
 • stopnia zmęczenia, niewyspania
 • stopnia “wytrenowania”, czyli tolerancji na alkohol

Alkomat online a prawo

Na każdej stronie zawierającej kalkulator promili webmaster zawiera informację o poglądowości internetowego alkomatu. Z jednej strony ma to być ostrzeżenie dla osób, które wierzą w takie wyniki. Z drugiej zabezpieczają się przed konsekwencjami prawnymi, aby nikt nie mógł tłumaczyć się policjantowi “A bo na wirtualnym alkomacie to mi wyszło, że jestem trzeźwy.”

Miarodajne wyniki dają tylko prawdziwe alkomaty offline. I to jeszcze regularnie kalibrowane. Nawet przesiewowe alkomaty policyjne posiadają margines błędu i w razie pozytywnego rezultatu pomiaru kierowca jest powtórnie badany alkomatem dowodowym. Dla sądu jedyną podstawą stwierdzenia złamania przepisów jest wydruk z alkomatu dowodowego.

Do czego służy wirtualny alkomat?

Skoro alkomat online jest tylko poglądowy i niemiarodajny, to po co go używać? Na pewno można pobawić się nim w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Daje też przybliżony czas wytrzeźwienia, więc kierowca ma pewien obraz swojego stanu. Może być podstawą decyzji, czy warto wrócić od razu rano czy zaczekać do wieczora. Na pewno nie da jednoznacznej odpowiedzi co do konkretnej godziny, a raczej wskaże ogólny trend trzeźwienia.

źródła: Ślósarska M. (tłum.), Metabolizm alkoholu, Czasopismo: Alkohol i Nauka, nr 4, 1999

WIRTUALNY ALKOMAT ONLINE
sprawdź ile prawdopodobnie będziesz trzeźwiał po imprezie
jak dbać o alkomat - alkomaty

Jesteśmy szczęśliwymi nabywcami alkomatu. Aż korci, aby wypróbować go na pierwszej imprezie. STOP! Zanim użyjesz go po raz pierwszy dowiedz się jak dbać o alkomat i jak go poprawnie używać. Przeczytaj instrukcję obsługi, zastanów się gdzie będzie przechowywał alkomat i w jakich warunkach użytkował. W końcu nie jest to gadżet ani zabawka.

Przechowywanie alkomatu

Kluczowa dla żywotności alkomatu jest temperatura przechowywania. Producenci podają jako zakres od 5 do 40 stopni, ale optymalna jest temperatura pokojowa. Dlatego wożenie alkomatu w samochodzie nie jest najlepsze dla urządzenia. Nagrzany latem samochód może mieć wewnątrz nawet 60 stopni, a niegarażowane auto zimą do minus 20 stopni. Jeśli szanujemy alkomat, a w szczególności sensor, powinniśmy o tym pamiętać. Co więcej nawet policyjne alkomaty przesiewowe, które mają większy zakres temperatur, też nie działają na dużym mrozie. Zwykle zimą policjanci zapraszają do nagrzanego radiowozu w celu sprawdzenia trzeźwości.

Sensor alkomatu źle znosi stałe wystawienie na działanie oparów alkoholu. Trzymanie go w barku czy domowej winiarni może go rozregulować i znacząco skrócić czas działania.

Inne zanieczyszczenia powietrza typu opary benzyny czy dym papierosowy też mogą uszkodzić alkomat.

Użytkowanie alkomatu

Pierwszym krokiem przed użytkowaniem alkomatu powinno być … przeczytanie instrukcji obsługi 🙂 Są tam zawarte wszystkie dane dla danego modelu, ostrzeżenia i normy np. dotyczące kalibracji.

Alkomaty są to czułe urządzenia pomiarowe i trzeba się z nimi obchodzić w miarę delikatnie. Dlatego nie warto skusić się o pomiar bezpośrednio po wypiciu alkoholu. Najlepiej odczekać minimum 20-30 minut i przepłukać usta wodą. W przeciwnym wypadku można rozkalibrować alkomat lub nawet zepsuć sensor. Dzieje się tak, ponieważ tuż po spożyciu stężenie alkoholu w ustach przekracza zakres maksymalny – zwykle 2,5-5 promila. Dopiero po pół godzinie zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stabilizuje się do poziomu stężenia alkoholu we krwi. Wtedy pomiar jest miarodajny.

Palacze mają także swoje ograniczenie. Od ostatniego papierosa trzeba poczekać min. 10 minut przed pomiarem, szczególnie jeśli używamy alkomatu półprzewodnikowego.

Po uzyskaniu wyniku, który nas nie satysfakcjonuje, kolejny pomiar należy zrobić po odczekaniu min. 10-15 minut. Przy używaniu ustników jednorazowych, trzeba go zmienić, a przy wielorazowych przepłukać, aby nie zostały drobinki alkoholu. Najlepiej przeprowadzić serię 2-4 pomiarów  w odstępach 10-15 minut. Poznamy wtedy trend oraz upewnimy się co do dokładności alkomatu.

Alkomaty nie lubią akumulatorków. Zalecane są baterie alkaliczne, wymieniane w razie potrzeby. Część współczesnych alkomatów ma czujnik niskiego stanu baterii i wyświetli odpowiedni komunikat. Wymiana jest rekomendowana również po każdej kalibracji. Gdy użytkujemy alkomat okazyjnie, dobrze jest wyjąć baterie, aby uniknąć zalania.

Kalibracja alkomatu

Jak każde profesjonalne urządzenie, alkomat musi przechodzić badanie techniczne, a konkretnie kalibrację. Na skutek zmian temperatury, wilgotności powietrza i użytkowania sensor powoli się rozregulowuje. Dlatego tak ważna jest kalibracja, jeśli chcemy wierzyć wynikom na wyświetlaczu. Alkomaty półprzewodnikowe powinny być kalibrowane co 100-250 pomiarów lub pół roku, a elektrochemiczne co 300-500 dmuchnięć lub co 6-12 miesięcy. Kluczowe jest, który czynnik wystąpi wcześniej. Nawet nieużywany alkomat będzie rozregulowany po określonym czasie.

 

Stosowanie się do tych kilku prostych zasad i przeczytanie instrukcji uchroni nas przed uszkodzeniem sensora i zapewni działanie alkomatu przez długie lata.