NOWE LOGO 44px
porównanie produktówA

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem webcentrum.pl/alkokalibrator i prowadzony przez firmę
Alkokalibrator Krzysztof Kościan wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl].
NIP: 727-122-89-19
REGON: 472068386
Rachunek bankowy: 51 1050 1461 1000 0092 4286 4974
Miejsce prowadzenia działalności/adres do korespondencji:
ul. Jana Kilińskiego 207, 93-106 Łódź, powiat Łódź, woj. łódzkie
Dane kontaktowe:
e-mail: krzysztof(at)webcentrum.pl/alkokalibrator, biuro(at)webcentrum.pl/alkokalibrator
tel. 42 244 50 34, 727 444 644

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 ¹ . KC, Dz.U.2014.0.121 tj. ust. z 23.04.1964 r. z
późniejszymi zmainami).
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a
Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem e-mail: krzysztof(at)webcentrum.pl/alkokalibrator, biuro(at)webcentrum.pl/alkokalibrator
Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, tj. firma Alkokalibrator Krzysztof Kościan.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między
Konsumentem, a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.
827, opublikowana 24.06.2014 r.)

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym
webcentrum.pl/alkokalibrator
2. Właścicielem Sklepu jest: Alkokalibrator Krzysztof Kościan, ul. Kilińskiego 207, 93-106 Łódź;
NIP:727-122-89-19, tel. 42 244 50 34, 727 444 644, e-mail: krzysztof(at)webcentrum.pl/alkokalibrator, biuro(at)webcentrum.pl/alkokalibrator.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Konsumentem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
– poprzez adres e-mail dostępny na stronie internetowej Sklepu,
– telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu.
2. O całkowitej cenie zakupu wraz z kosztami przesyłki oraz innymi kosztami Konsument jest
informowany podczas składania zamówienia.
3. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia następuje drogą elektroniczną. Z chwilą otrzymania przez
Konsumenta potwierdzenia zamówienia następuje zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy
Konsumentem,a Sprzedawcą. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób
płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co
do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla obu stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu podczas składania
zamówienia, a w szczególności: cena produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu,
termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Konsument, składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3
Płatności

1. Konsument może skorzystać z wyboru określonej formy płatności zgodnie z informacją zawartą na
stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili
pozytywnej autoryzacji transakcji.

§4
Wysyłka towaru

1. Wysyłka towaru następuje przez Sklep za pośrednictwem firm wysyłkowych, np. Poczty Polskiej lub
firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w miejscu
prowadzenia działalności Sprzedawcy.
2. Informacja o cenach przesyłek jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

§5
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien odesłać reklamowany towar do
Sklepu wraz z formularzem zwrotu zawierającym opis niezgodności, dostępnym na stronie
internetowej Sklepu. Koszty przesyłki ponosi Sklep.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu
towaru w formie pisemnej.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia parametrów komputera lub monitora Konsumenta powodujące błędne lub
zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, np. kolorów, gabarytów, itp. nie mogą stanowić
podstawy reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od
umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Oświadczenie powinno być złożone w formie
pisemnej.
3. Konsument może zwrócić towar do Sklepu w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
4. Sklep dokona sprawdzenia stanu przekazanego produktu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania
przesyłki od Konsumenta.
5. Zwrot zapłaconej kwoty następuje w terminie 7 dni od dokonania sprawdzenia towaru przez Sklep.
Konsument jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany
przelew zapłaconej kwoty, a w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany
na kartę.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie,
o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia i czynności serwisowych związanych z zakupionym
produktem.
2. Konsument ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności zamieszczane tam
zdjęcia i opisy produktów są własnością Sprzedawcy. Ich kopiowanie i udostępnianie bez pisemnej zgody
Sprzedawcy jest zabronione.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zachodzące zmiany w niniejszym Regulaminie muszą zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej Sklepu w postaci nowego Regulaminu.
3. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu w czasie dokonywania transakcji zostanie
przesłana Konsumentowi na adres email wskazany w zamówieniu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w
ust. 3.
5. Sklep uznaje, iż Konsument zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *