Rodzaje kamer samochodowych

Grudzień 24, 2018 . In Inne . by . 0 Comments

Rodzaje kamer samochodowych

Kamery samo­cho­dowe reje­strują obraz a cza­sami też i dźwięk, tym samym doku­men­tu­jąc wydarzenia na dro­dze. Mate­riał taki pozwala na przy­kład wyjaśnić sporną sytu­ację, dla­tego ważna jest jakość zapi­sa­nego obrazu, a także kąt widze­nia. Różne są rodzaje kamer samochodowych – z ekrenem, bez ekranu, hybrydowe lub tylnie. Tylna kamera uru­cha­mia się w momen­cie cofania. Są wyprodukowane w wer­sji bezprze­wo­do­wej, jak i prze­wo­do­wej. Dodatkowo kupu­jąc wide­ore­je­stra­tor, powinno się zwrócić uwagę na rodzaj nośnika pamięci, pojem­ność akumulatora. Również na to, aby urzą­dze­nie miało dobrą sta­bi­li­za­cję obrazu.

Rodzaje kamer samo­cho­do­wych

Kamery samochodowe bez ekranu

Obecne już na rynku, cho­ciaż jeszcze mało popularne są wide­ore­je­stra­tory bez ekranu. Może się to wydawać nie­co­dzienne. Jed­nak okazuje się, że wyświe­tlacz nie jest wyma­gany w takich urzą­dze­niach. Z łatwością można podpiąć do niego smartfon z darmową aplikacją lub obejrzeć nagranie na komputerze po ściągnięciu filmu z pamięci. Kamery samo­cho­dowe bez ekranu mają wiele zaawan­so­wa­nych funk­cji, na przykład GPS z bazą fotoradarów, tryb par­kin­gowy lub trzyosiowy czujnik wstrząsów G-Sensor.

Cechy:

Wideoreje­stra­to­ry bez ekranu są tańsze, lżejsze i łatwiejsze w obsłudze. Urzą­dze­nie działa zaraz po umocowniu na miejsu i wci­śnięciu przy­cisku nagrywa­nia. Mniejsze jego roz­miary są zaletą dla wielu kierowców, ponieważ nie zasłonia widoczności na drodze. Kamera bez ekranu jest dyskretna, może łatwo zostać schowana za lusterkiem i przeoczona przez ewentualnych złodziei, osoby wymuszające odszkodowania czy chuliganów. Dłuż­szej też dzia­ła na jednym ładowaniu akumulatora. Wady wydają się dość oczy­wi­ste. Nieco trud­niej zmie­nić usta­wie­nia urzą­dze­nia, chociaż nie robimy tego zbyt często. Ponadto nie mamy ewen­tu­alnego pod­glądu nagra­nia, co może być przy­datne np. przy nie­słusz­nym zatrzy­ma­niu przez policję.

Kamery samochodowe z odchy­la­nym ekra­nem

Dostępne są rów­nież wide­ore­je­stra­tory, które mają odchy­lany ekran. Zupeł­nie jak w zaawan­so­wa­nych apa­ra­tach foto­gra­ficz­nych. Jed­nak niewiele mają one wspól­nego z lustrzan­kami. Najczęściej taką kon­struk­cję mają naj­tań­sze modele, cho­ciaż nie zawsze.

Cechy:

Urzą­dzenie to posiada ekran, a co za tym idzie moż­li­wość obej­rze­nia nagranego filmu Prościej jest w niej zmie­nić usta­wie­nia. Kamera jest sporych roz­miarów, co skutkuje zasłonięciem pole widze­nia kie­rowcy pojazdu. Modele te mają mniej staranną  budowę, przez co są bar­dziej nara­żone na ewentualne uszko­dze­nia. Wyświe­tlacz zużywa dużo energii. Dlatego też sprzęt o zasilaniu akumulatorowym będzie kró­cej dzia­łał na jed­nym łado­wa­niu.

Kamery samochodowe z wbu­do­wa­nym ekra­nem

Naj­czę­ściej spo­ty­kany typ wide­ore­je­stra­torów na rynku. Uznać za rozwiązanie kompromisowe, ponie­waż łączą najlep­sze cechy modeli kamer bez wyświetlacza z tymi z odchy­la­nymi ekra­nami.

Cechy:

Do zalet można uwzględnić ekran. Pozwala on na pod­gląd zarejestrowanego mate­riału i łatwą modyfikację usta­wień urzą­dze­nia. W związku z tym konstrukcja jest bardziej ścisła niż w mode­lach z odchylanym wyświe­tlaczem. Ewen­tu­alne ryzyko uszko­dze­nia jest sporo mniejsze. Nie są aż tak dużych roz­miarów. Niestety w tej kamerze ekran jest nieruchomy co ogranicza widoczność.

Kamery samochodowe w lusterku wstecz­nym

Kamera umiesz­czona w lusterku wstecz­nym jest to coraz częściej używane rozwiązanie. Jest bardzo wygodne. Coraz więcej pro­du­cen­tów decyduje się na doda­nie tego modelu kamery samochodowej do swo­jej oferty.

Cechy:

Kamerka usytuowana w lusterku wstecz­nym jest wyznacznikiem wygody dla kierowcy. Mon­towany na stałe, więc pozostaje za pierw­szym montażem, postarać się, aby pozbyć się, cho­ciażby kabla zasi­la­ją­cego, który często przeszkadza w trak­cie jazdy. Kamera nie zasłania drogi, gdyż umiejscowiona jest w miej­scu, gdzie i tak znajdowało lusterko. Więk­szość osób tak naprawdę nie zauważy, że to wide­ore­je­stra­tor, a nie zwy­kłe lusterko.

Kamery samochodowe z dwiema kame­rami

Dwie kamery pozwalają na jed­no­cze­sne reje­stro­wa­nie obrazu z przodu i z tyłu pojazdu. Jest to bardzo ważne w sytu­acji, gdy doj­dzie do wypadku lub kolizji. Takie zestawy są jednak droższe. Dodatkowo pierwszy mon­taż jest bardziej pro­ble­ma­tyczny, ponieważ obie kamery muszą być ze sobą połą­czone. Co za tym idzie, trzeba przeciągnąć prze­wód wzdłuż całej dłu­gości pojazdu.

Z drugiej strony, tylnia kamera potrafi wychwycić wiele sytuacji drogowych, które dzieją się za samochodem. Eliminuje martwy punkt, nagra nieprzepisową jazdę “na zderzaku” czy ryzykowne próby wyprzedzania. Wideorejestrator zamontowany na przedniej szybie nie poradzi sobie z takimi zadaniami.

Hybrydy

Innymi słowy, kon­struk­cje typu „tablet z wbu­do­wa­nym wideorejestra­to­rem oraz dedy­ko­waną apli­ka­cją”. Jednak szybko zaprzestano tego pomysłu. Nie sprawdzały się one w roli tabletów ani kamer samo­cho­dowych, a przy tym sporo kosz­to­wały. Nie bez powodu mówi się, że jak coś jest do wszyst­kiego, to nie nadaje się do niczego. Poza tym, same nawi­ga­cje, w dobie smart­fo­nów, coraz bar­dziej tracą na zna­cze­niu. Tą rolę przejmują też specjalne urządzenia łączące zalety nawigacji, bazy fotoradarów i komunikatora drogowego jak Yanosik.

 

Rodzaje kamer samochodowych
4.5 (90%) 2 votes

Tags:

Tomek